Algemene Voorwaarden

Volgens afspraak duurt een consult gemiddeld 45-60 minuten en wordt er 15- 20 minuten administratietijd gerekend. Voor aanmelding, brieven, verslaglegging, overleg met derden, collegiaal overleg, email of telefonisch contact wordt extra administratietijd gerekend.

Gestart wordt met een intake van 1 á 3 gesprekken waarvoor ook bovenstaande gespreksduur geldt. Wanneer aanvullend onderzoek wordt ingezet, kunnen afspraken langer duren en wordt deze tijd in het dossier weggeschreven.

De dossiervoering in onze praktijken voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld in de wet WGBO. Medebehandelaren binnen de praktijk hebben toegang tot uw dossier.

Wanneer u niet tevreden bent over het handelen van uw behandelaar, de gesprekken, de dossiervoering of uw privacy dan is overleg met uw behandelaar hierover mogelijk en wenselijk. Wanneer u er nog steeds niet uitkomt is de klachtenregeling en de geschillenregeling van van toepassing.

U bent geïnformeerd dat uw behandeling gedekt wordt door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Praktijk Vroeg dient de volgende gegevens over cliënten jonger dan 18 jaar, aan de gemeente te verstrekken: BSN van de aangemelde cliënt(e), adresgegevens, telefoonnummer en mailadres.

Praktijk Vroeg beschikt niet over 24 uurs bereikbaarheid. In geval van crisissituaties buiten kantooruren kunt u zich wenden tot de huisartsenpost in uw regio. Zij zullen beoordelen of er spoedeisende psychiatrische hulp wenselijk is en zullen daarvoor indien nodig gebruik maken van de regionale acute psychiatrische hulpdienst.

Met het doornemen van deze Algemene Voorwaarden verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van deze voorwaarden en deze te accepteren.  

Klachten- en geschillenregeling

Aansluiting bij een geschillencommissie Wkkgz: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) treedt op 1 januari 2017 in werking. De Wkkgz verplicht het instellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris om klachten van cliënten op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. De nieuwe wet geeft ook aan dat er een geschillencommissie moet komen die naast klachten, ook claims zal afhandelen.

Klachtencommissie: de klachtencommissie is niet langer verplicht, maar kan wel als belangrijk tussenstation dienen om te voorkomen dat de klager snel naar een geschilleninstantie gaat. Daarom kiest de NVP ervoor om ook een klachtencommisie in te stellen. Dit doen we samen met de NVGzP. De actuele samenstelling van de commissie: mr. R.F. (Rein) Baneke (voorzitter) drs. J.G. (Hans) Bosman (plaatsvervangend voorzitter) mw. drs. L.J.J.M. (Lidwien) Geertjens (lid namens beroepsgroep) drs. C.J. (Kees Jan) van der Boom (plaatsvervanger lid namens de beroepsgroep) mw. G.C.M. (Trudy) Jansen (lid namens patiëntenorganisatie)

Klachtenfunctionaris: elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die de cliënt kan benaderen als deze een klacht heeft over zijn behandelaar. Een cliënt kan zijn klacht in eerste instantie met zijn behandelaar bespreken, maar als dit niet gaat, kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Vanaf 1 september 2015 is Piet de Boer de onafhankelijk klachtenfunctionaris van de NVP en de NVGzP. De klachtenfunctionaris adviseert de cliënt en kan bemiddelen, mits het betreffrende NVP-lid aan de cliënt kenbaar heeft gemaakt aangesloten te zijn bij de klachtenregeling van de NVP.

Adresgegevens:

Piet de Boer, klachtenfunctionaris 06-81941801 (kantooruren) of klachten@psychotherapie.nl
Post: p/a Maliebaan 87, 3581CG Utrecht

Geschillencommissie: de onafhankelijke geschillencommissie doet een bindende uitspraak, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval € 25.000. De cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. De NVP sluit zich samen met de LVVP en de NVvP aan bij de Geschillencommissie in Den Haag, waar een speciaal portaal wordt ingericht voor cliënten van vrijgevestigde BIG-geregistreerde ggz-professionals. Vrijgevestigde leden van de NVP worden automatisch aangemeld bij de geschillencommissie. Hieraan zijn voor onze leden geen extra kosten verbonden. Als er een geschil komt, zijn aan de behandeling van de klacht wel kosten verbonden. Deze zijn voor rekening van de behandelaar. Dat is bij alle geschillencommissies het geval.